Stadgar

STADGAR

För den ideella föreningen Lövestadsbygdens Byalag med hemort i Lövestad. Bildad den 2012-03-25.

§1 Ändamål

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.

Syftet är att verka för Lövestads historia och dess utveckling. Föreningens verksamhet skall bedrivas så att det utvecklar människor positivt såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt. Föreningens strävan skall vara att främja aktiviteter för alla intressen och alla åldrar. Styrelsen skall se till att bidrag rättvist fördelas till aktiviteter inom flera intresseområden. Föreningen skall samarbeta med andra föreningar och enskilda.

Föreningen åtar sig att följa Sjöbo Kommuns alkohol- och drogpolicy.

§2 Sammansättning

Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och som följer dess stadgar samt betalat den årliga medlemsavgiften.

§3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Myndig betalande medlem boende i Lövestads församling (enligt gamla församlingsgränsen, se karta) får rösträtt och kan väljas in i styrelsen. Medlem boende utanför område får inte rösträtt, men allt övrigt lika. Mötesdeltagare som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt.

Medlemsmöten är inte beslutande.

§4 Firmateckning

Firmatecknare är föreningens ordförande och kassör var för sig eller styrelsen i sin helhet.

§5 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 0101 t.o.m den 1231.

§6 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöte/extra årsmöte med minst tre veckors mellanrum och med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid varje möte.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§7 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§8 Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

§9 Medlemsavgift

Medlemsavgift tas ut i form av årlig avgift och bestäms vid varje årsmöte för kommande verksamhetsår.

§10 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

har rätt till information om föreningens angelägenheter,

skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,

har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

skall betala medlemsavgift senast den 31 januari för att få rösta vid årsmötet.

§11 Utträde

Medlemskapet gäller för ett kalenderår i taget och upphör vid utebliven avgift. Medlemmen kan när som helst säga upp medlemskapet skriftligen.

§12 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas av årsmöte/extra årsmöte utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

§13 Möten

Föreningen håller årsmöte samt minst ett medlemsmöte om året.

Styrelsen äger även rätt att kalla till extra möten för en frågas behandling.

§14 Kallelse årsmöte/ extra årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Kallelse till årsmötet, skall utlysas minst fyra och max 8 veckor innan mötet ska hållas. Årsmötet bör hållas innan utgången av februari månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§15 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§16 Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Rösträtt vid årsmöte/ extra årsmöte tillkommer varje medlem med en röst. Medlem som är förhindrad att närvara vid årsmötet kan rösta genom ombud med fullmakt, men måste meddela detta före mötet. Ett ombud måste vara medlem och kan företräda högst en annan medlem. Före mötet skall alla fullmakter överlämnas så de kan biläggas protokollet.

Fullmakten skall vara daterad, ange vem som är ombud och vilket möte den avser, samt vara undertecknad, men behöver inte vara bevittnad.

§17 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 6 § och 7 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§18 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande och kassör för en tid av 2 år dock väljs de ej samma år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) 2-4 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;

d) En revisor jämte suppleant för en tid av 2 år.

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) Minst en ledamot i valberedningen för en tid av 1 år;

STYRELSEN

§19 Styrelse

Årsmötet utser styrelse. Årsmötet väljer ordförande, kassör samt ledamöter (minst 4 max 7) och suppleanter (minst 2 max 4) till styrelsen samt vid varje årsmöte en revisor och en revisorsuppleant.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och de övriga befattningshavare som behövs. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

Mandattiden skall bestämmas till två år och så att den löper ut för halva antalet styrelseledamöter det ena året och resterande antalet året efter.

Styrelsen skall vara en representativ mix av medlemmarna i föreningen och vara boende i Lövestad församling, se kartan.

Suppleanten ersätter ordinarie ledamot. Avgår ledamot under mandattiden inträder suppleanten i dennes ställe.

§20 Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

verkställa av årsmötet fattade beslut,

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

ansvara för och förvalta föreningens medel,

tillställa revisorerna räkenskaper mm,

förbereda årsmöte.

§21 Överlåtelse av beslutanderätten.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

§ 22 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§23 Uppsägning

Avsägning av styrelseposter skall vara skriftlig och vara valberedningen eller föreningens ordförande tillhanda senast en månad före årsmötet.

VALBEREDNINGEN

§24 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av 1 – 3 personer, ordförande väljs av årsmötet och övriga väljs av årsmöte eller extra årsmöte. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

REVISORER

§25 Revision

Revisorer granskar föreningens räkenskaper och förvaltning. De väljs på årsmötet. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och innehar kunskap förgranskningen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

TVISTER

§26 Stadgetolkning, tvister m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller extra årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§27 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen bör inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna

§28 I övrigt gäller civilrättsliga regler.

Stadgarna är uppdaterade februari 2016