Det är dags att betala in sin medlemsavgift på 100 kr/person för 2024, vill man ha rösträtt på årsmötet så ska den betalas in senast 31/1-24. Nytt för 2024 är att vi tar ut en medlemsavgift även för barn och ungdomar upp till 18 år på 50 kr/person.

För att underlätta registreringen så ber vi er att mejla era uppgifter till byalaget@lovestad.se när ni har betalat in avgiften via swish: 1234213229 eller bankgiro: 870-4041

Kallelse till årsmöte i Lövestadbygdens byalag måndagen den 26 februari kl 18.30, 2024 på Kulan, Mejerigatan 7 i Lövestad.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Förslag till dagordning:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare på mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare på mötet
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Fastställande av medlemsavgift för 2025
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

13. Motioner

14. Val av kassör, revisor, revisorssuppleant, styrelseledamöter samt suppleanter

15. Val av valberedning

16. Årsmötets avslutande

Mötet avslutas med lite kaffe och mingel, välkomna!